പൂജയുടെ രണ്ടാം അനുഭവം [അനിതാ രാജ്]

പൂജയുടെ രണ്ടാം അനുഭവം Poojayude Randam Anubhavam | Author : Anitha Raj അതിനു ശേഷം പൂജ പല തവണ വിക്കിയുംമായി കളിച്ചു. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ എങ്കിലും അവനെ കാണാതെ, അവന്റെ ചൂടും ചൂരും അറിയാതെ, ഉറക്കം വരില്ല എന്നായി. അവൾക്കു പിരീട്സ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രേഖയുടെ കാൾ വന്നാൽ പോകാൻ പറ്റാത്തതിൽ അവൾക്കു വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു. വിക്കി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രേഖ ജയക്ക് ഫോണ് ചെയ്യും. ജയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവളെയും കൂട്ടികൊണ്ട് രേഖയുടെ […]

Continue reading