അമ്മക്കളിത്തോഴി 2 [Smitha]

അമ്മക്കളിത്തോഴി 2 Ammakkalithozhi Part 2 | Author : Smitha [ Previous part ] [ www.kambistories.com ]   ഹായ് കൂട്ടുകാരെ… സുഖമല്ലേ? കഥകള്‍ ഒക്കെ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും സാമാന്യം നല്ല വ്യൂസും തൃപ്തികരമായ ലൈക്സും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ കഥ വായിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതിന്‍റെ ആദ്യ അദ്ധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കണം. എങ്കിലേ ഇത് അല്‍പ്പമെങ്കിലും ആസ്വാദ്യമായി തോന്നുകയുള്ളൂ. തുടങ്ങിവെച്ച കഥകള്‍ […]

Continue reading

അമ്മക്കളിത്തോഴി [തുടക്കം] smitha

അമ്മക്കളിത്തോഴി [തുടക്കം] AMMAKKALITHOZHI [THUDAKKAM] BY SMITHA VCu NT fp¼v tks_m^p sshän k¶n«p*v. k`n] fmä§Ä k^p¯n N¼n¡p«Wn bpW{bhn²oN^n¡pN]m\v. C³shÌv hvtfmNnwPv scängv F¶knemP¯nÂs¸Xp¶ NT]m]SnWm Vm^maw Io¯ tNÄ¡pkm³ hmVyS]pÅ H^p b^o£\fm\v.b tW^w skap¯pNjnªt¸mÄ B\v Sm³ F{S k`n] H^p Np^p¡n`m\v sb«n^n¡p¶Sv F¶v hqh³ fWÊn`m¡p¶Sv. Sm³ KoksW¡mtas_ hvtWin¡p¶ S³s_ fN³ tZknhv Ss¶ ^m{Sn]n bqÀ®WPvW]m]n H^p bp^pgtWmsXm¸w ss`wPnN tkjv¨WX¯p¶Sv N*n^n¡p¶p. Ss¶¡p_n¨pÅ […]

Continue reading