കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നും [അമ്പിളിഅമ്മാവൻ]

കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നും [അമ്പിളിഅമ്മാവൻ] KAALANGALKKAPPURATHU NINNUM AUTHOR AMBILI AMMAVAN hÀ¸Nmknsâ knKWS]nÂ, tUkn]psX N¿n bnXn¨p Ft¶mXv AXp¸n¡pt¼mÄ, AkapsX N®pNan CSpks^ Nm\m¯ H^p emkw B]n^p¶p. Ft¶mXv tIÀ¯v bp\^pt¼mÄ Fsâ N¿pw tUikpw kn_¡p¶p*m]n^p¶p. B fm_ns` sI_n] bSpbSp¸v Fsâ sW©n tIÀ¶v AfÀ¶p. CXw N¿m tIÀ¯v bnXn¨p k`w N¿m fpXn]n SjpNn sNm*v Mm³ B sWän]n BUy IpwdWw AÀ¸n¨p. fq¡n³ Sp¼n D½ […]

Continue reading