തേനും പാലും (ഉപ്പും മുളകും)

തേനും പാലും (ഉപ്പും മുളകും) Thenum Paalum Uppum Mulakum bY കഴപ്പൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു ഹൈ ഫെറ്റിഷ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് എഴുതിയതാണ്. സ്കാറ്റ് ഫെറ്റഷവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അറപ്പും വെറുപ്പുമുള്ളവർ വായിക്കരുത്.. മറിച്ച് മാദക തിടമ്പുകളുടെ കൂതിയും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം തുടർന്നു വായിക്കുക. ######################### ?പാലും തേനും (അഥവാ ഉപ്പും മുളകും).? ഉപ്പും മുളകും സീരിയലിനു ഒരു ലൈംഗികാവിഷ്കാരം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.വളരെ ജനപ്രിയയമായ സീരിയൽ ആയ കൊണ്ട് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ […]

Continue reading