സുഷാന്റി [അജോ]

സുഷാന്റി Sushaunty | Author : Ajo ഹായ് ഹലോ എന്റെ പേര്  അജോ  ഒരു ആദ്യമായാണ് കമ്പിക്കഥ എഴുതുന്നത്. അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ ഒരു സുഖമൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കഥയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല കട്ട കമ്പി ഫിറ്റിഷ്, കോക്കോൾഡ്  ഇൻസസ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഇവിടം കൊണ്ട് നിർത്തി അടുത്ത കമ്പികഥ വായിച്ച് കൈപിടിച്ചോ. പിന്നെ  ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാകാര്യങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതൊന്നുമല്ല കുറച്ചു നടന്നതും […]

Continue reading