അടങ്ങാത്ത ദാഹം 5

അടങ്ങാത്ത ദാഹം 5 Adangaatha dhaaham Part 5 bY Payboy | Previous Part നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി.. ചുണ്ടു കടിച്ച് പാതി അടഞ്ഞ കണ്ണുമായി കിടക്കുന്ന ഇത്തയെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു ലഹരി യായിരുന്നു. പതുക്കെ ഞാൻ ഇത്തയുടെ കൺതടങ്ങളിൽ നനുത്ത ചുംബനങ്ങൾ നൽകി ഇത്ത നടുവളച്ച് ഒന്ന് അനങ്ങി. ഇത്ത :- ഊ: ശ്ശ് ഹാ ഉമ്മാ.. ഹാ.. വീണ്ടും തല മുകളിലേക്ക് വളച്ച് കീഴ് ച്ചുണ്ട് പതിയെ കടിച്ചു അത് […]

Continue reading