തമി 3 [Maayavi]

തമി 2 Thami Part 2 | Author : Mayavi [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] ആരെങ്കിലും കാത്തിരുന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെകിൽ അവരോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.ഒരുപാട് വൈകിയെന്നറിയാം.മനപ്പൂർവമല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനാരുന്നു.തീർത്തും രണ്ടുമാസം ആശുപത്രിയിലാരുന്നു.ആക്സിഡന്റ്‌ ചെറുതാരുന്നെങ്കിലും കാലിന് നല്ല ഇഞ്ചുറിയുണ്ടാരുന്നു. സർജറിയും അതു കഴിഞ്ഞുള്ള ബുദ്ദിമുട്ടും ആകേ മനസ്സ് മടുത്തു.പലതും വേണ്ടാന്നു വെച്ചു.ജീവിതവേ മടുത്തുപോയി.പക്ഷെ ജീവിച്ചല്ലേ പറ്റു.അങ്ങനെ ഓരോന്നായി റെഡിയാക്കി.അതിനിടക്ക് എക്സാം വന്നുപ്പോയി.ഈ സ്റ്റോറി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാ.പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടിനു പുറത്താണ് […]

Continue reading

തമി 2 [Maayavi]

തമി 2 Thami Part 2 | Author : Mayavi [Previous Part ] ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നനിലക്കു ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനു ഒരുപാട് നന്ദി.പിന്നെ ക്ലീഷേ ആണോന്നു ചോദിക്കുന്നവരോട് ഇതു പക്കാ ക്ലീഷേ കഥയാരിക്കും.അതോണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ ഇഷ്ട്ടമായില്ലെങ്കിൽ പറയണം നിർത്തിക്കോളാം. മുകളിൽ രണ്ടു റൂമും ഒരു ഹാളും ഒരു കോമൺ ബാൽക്കണിയുമാണുള്ളത്.സ്റ്റെയർ കയറി ഞാൻ പണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റൂമിന്റെ ലോക്ക് തുറന്നു അകത്തുകയറി. ബെഡെല്ലാം നല്ല […]

Continue reading

കിണ്ണത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൾ [ആമി]

കിണ്ണത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൾ Kinnathil Muthamittal | Author : Aami   ശിവാനിയും          നല്ല ച്ചാമിയും      തഞ്ചാവൂരിൽ           നിന്നും        രായ്ക്ക്      രാമാനം         രക്ഷപ്പെട്ട്      പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ           വന്ന്         താമസം        തുടങ്ങിയതാണ് ജമിന്ദാർ        […]

Continue reading

പ്രണയകാവ്യം 5 [ആമി]

പ്രണയകാവ്യം 5 Pranayakaavyam Part 5 bY Aami | Previous Parts kmSn`n fp«pw H¸w Kmhvfn]psX N«n]n`pÅ lÐkpw tN«m\v C^pk^pw sI_p f]¡¯n Wn¶pw D\À¶Sv. tR,,, BUn H¶v sM«n,, bXt¨msW ko*pw sN\n Bt]m,, D½ns¡§mWpw kÃSpw fWÊn`mkptfm,,?… BUn]psX sW©n f±aw tNm«pwtbms` sb^p¼_ fpj¡n irU] Smaw InÓw knan¨p,,?… “”C¯… C¯…”””” BUn _nfn]psX kn]À¸v NpSpÀ¯ AXnk]än`qsX N¿n«v S¶nt`¡v tIÀ¯v bSns] Np`p¡n,, l^n¡pw […]

Continue reading

പ്രണയകാവ്യം 4 [ആമി]

പ്രണയകാവ്യം 4 Pranayakaavyam Part 4 bY Aami | Previous Parts bs£ ^*ptb^pw W¶m]n NnS¡p¶p*m]n^p¶p. F¦n`pw BUn]psX Wm\w Gs_¡ps_ fm_n]n^p¶p. ASv Ss¶ B]n^p¶p _nfn¡pw Bknlyw. NnS¸v sI_pSm]n £fWw sNm*t¸m BUn Ss¶ hwhm^n¨p SpX§n. BUn: C¯, _nfn Sn^nsN sI_pSm]n fqan… BUn: F´m Cãw B]ntà C¯m¡v…. _nfn: B]nsæn Mm³ Cs¸m _qfn Wn¶v tbmt]sW….. BUn: bns¶´m…. _nfn]pw BUn]pw b^hvb^w tWm¡n […]

Continue reading

മദാലസകൾ 1 [ആമി]

മദാലസകൾ 1 Madalasakal Part 1 bY Aami Mm³ UobnN knkminS B\v. Np«nNÄ B]n«nÃ. b` tZmÎÀ fms^]pw Nm\p¶p*v. CSpks^ ASnsWm^p So^pfmWkpw B]n«nÃ. Cs¸m ^*p kÀgw B]n N`ym\w Njnªn«v. Fsâ tI«³ A^p¬ NpfmÀ Cs¸m PÄcn`m\v Updm]n AknXs¯ H^p {bfpO fmÀ¡änRv N¼Wn]n A¡u*âv B]n tKm`n tWm¡p¶p. tbm]n«v Cs¸m B_p fmhw B]n¡m\pw. MmWnt¸m ihvdânsâ ko«n Wn¡p¶p. bpÅn¡v H^p sb§ap*v […]

Continue reading

പ്രണയകാവ്യം 3 [ആമി]

പ്രണയകാവ്യം 3 Pranayakaavyam Part 3 bY Aami | Previous Parts Njnª ^*p emP§Ä¡pw Wn§Ä WÂNn] ht¸mÀ«v Wp Wµn A_n]n¨psNm*v AXp¯ emP¯nt`¡v NX¡p¶p SpXÀ¶pw Aen{bm]§apw WnÀt±l§apw {bSo£n¨psNm*v hhvtWiw Wn§apsX Bfn… _nfn AksW fp_n]nt`¡v b_ªp kn«n«v bpSn] In` N\¡pNÄ Nq«pkm^p¶p. bpSns]m^p SpX¡¯nWm]n _nfn]psX DÅn Wn¶pw. CtS hf]w BUn Ssâ fp¶n Wn¡p¶ _nfns] ko£n¨p Njnªn^p¶p _qfn N]_n AXp¯ km\w […]

Continue reading

പ്രണയകാവ്യം 2 [ആമി]

പ്രണയകാവ്യം 2 Pranayakaavyam Part 2 bY Aami | Previous Parts Ssâ Np`¨ Np®s] hzS{´w B¡n BUn ko*pw A¶s¯ Unkh¯nt`¡v HmÀfNsa sNm*ptbm]n…. A¶v H^p dpVWmjvI B]n^p¶p tNmtaKn Fhv Fcv sF ]psX hv–ss{X¡v B]Sv sNm*v tW^s¯ kn«p. BUn D½s] knan¨nà Nm^\w CSnWp fp³bpw C§sW tNmtaKv tW^s¯ knXm_p*v. At¸msjms¡]pw Sm³ ko«nt`¡v tbmNm_m\v bSnkv ASpsNm*v BUn fsäm¶pw In´n¨nà ko«n […]

Continue reading

പ്രണയകാവ്യം [ആമി]

പ്രണയകാവ്യം Pranayakaavyam bY Aami   CSv H^p {b\]kpw Wngn²hwPfkpw tIÀ¶v Wn¡p¶ NT]m\v. {b\]w Cãw DÅkÀ km]n¨n«v Wngn² hwPfw k^pt¼mÄ Fs¶ Npäw b_]^pSv. ASptbms` H^pbmXv NTNÄ km]n¨n«v hz´fm]n tSm¶n] H^p Sow Wp Kok³ WÂNm³ B\v {lfn¡p¶Sv. ASpsNm*v SpX¡w Ss¶ SpX^* F¶m\p Wn§Ä b_]p¶Sv F¦nÂ, ASpsNm*v BUy emPw tbKv Np_km]n^n¡pw. Mm³ Bfn Np«Wn BUyw B]n FjpSn SpX§p¶p […]

Continue reading