ഒരു ഊമ്പിയ ലൗ സ്റ്റോറി [Dexter]

ഒരു ഊമ്പിയ ലൗസ്റ്റോറി Oru Oombiya Love Story | Author : Dexter അനുഭവങ്ങളേ നിനക്കെന്റെ നടുവിരൽ നന്ദി 🖕🖕 I DIDN’T CHOOSE THIS FUCKING LIFE, IT FUCKS ME EVERY DAY. ,unknown 🎵🎵പ്രാണസഖീ…. പ്രാണസഖീ…. പ്രാണസഖീ ഞാൻ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ ഗാനലോക വീഥികളിൽ വേണുവൂതും ആട്ടിടയൻ പ്രാണസഖീ ഞാൻ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ പ്രാണസഖീ ഞാൻ…. എങ്കിലുമെൻ ഓമലാൾക്കു താമസിക്കാൻ എൻ കരളിൽ എങ്കിലുമെൻ ഓമലാൾക്കു താമസിക്കാൻ എൻ […]

Continue reading