വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 9 [അർച്ചന] climax

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 9  [climax] Vedimullayude Rathry 9 bY Author : അർച്ചന |  PREVIOUS PARTS im]v Nq«pNms^ F´m]m`pw 4 bmÀ«n Sot^*n]n^p¶ Cu NT H^p k³ knK]fm¡n 9 bmÀ«v ks^ F¯n¨Sv Wn§am\v…. H^pbmXv Wµn…… bns¶ Cu bmÀt«mXp NqXn Fsâ Cu NT CknsX So^p¶p………. AkÀs¡m¶pw fWhn`m]nÃ…… sskP ImXn FjptWäp….. “”A¨p F´m]nSv Aksa knXv “” “”bänà FWn¡v Wn§tamXv Np_¨p hwhm^n¡\w Cu AkØm]m\v […]

Continue reading