പ്രളയകാലം 7 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  7  ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും Pralayakalam Part 7  bY  Raj | Previous parts tW^w skap¯S_n]msS Mm³ F«^ ks^ hpOfm]n D_§n. F«^]v¡v AWnS]m\v Fs¶ S«n knan¨Sv. Npan¨v hpµ^n]m]n S`]n H^p Cu_³ tSmÀ¯v sN«n]pÅ AkapsX ^qbw H^p bp\y UÀlWw FWn¡v WÂNn. Fs¶ knan¨n«v Sn^nªp WX¶ AkapsX bn³emPw e^SWmXyw Nan¡p¶Sm]n^p¶p Fsâ lNpWw. MmWpw Fjpt¶äv bÃptS¨v Nn¨\n sI¶t¸mÄ FWn¡pÅ N«³ […]

Continue reading