എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 3 [ ശ്രീജി ]

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 3 [ ശ്രീജി ] ENTE BHARATHY CHECHY 3 BY SREEJI | PREVIOUS PART A-t¶ Unk-hw ^m-kn-s` em-^-Sn-tI-¨n-]m-\v t^-s¯ F\o-ä-Sv. Nm^-\w ^m-{Sn-]n-s` N-an-]p-sX im-¸n]pw D³-tf-gkpw S-s¶ Nm-^-\w… em-^-Sn-tI-¨n: n-tg F-\o-än-tÃ… C-¶v M§-sa -½p-sX B k-¿m-sS Nn-X-¡p-¶ A-½m-]n-s] H-¶v tbm-]n Nm-\-\w….. o k-^p-t¶m…… Mmpw A-½-]pw sbm-Nm-m b-^n-bm-Xn…… A½-¡v ssk-Uy-s^w Nm-\-\-sf-¶v b-_ªp. n-g: Mm-nà n§-av tbm-]m-f-Sn… […]

Continue reading