ഒരു കൊയ്തുകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 3

ഒരു കൊയിത്തുകാല ഓര്‍മകള്‍ 3 Oru Koithukaala Ormakal 3 bY kamadhipan | PREVIOUS PART kn«n k¶t¸mÄ A½mk³ k¶n«p*v. Fs¶ N*Spw Zm CknsX ks¶ F¶p knan¨p. Mm³ AXp¯v sI¶p sd©n C^p¶p. A½mk³. Zm tfmsW Wn CknsX tWm¡nw N*pw tk\w Njn]m³. Wns¶ Wn³s_ A½ W¶m¡m³ tk*n] kns«¡ps¶. At¸mÄ ASptbms` tk\w Njn]m³. Wn³s_ WmXv tbms`]Ã. Wn fpwt¸ms¡ k¶p tbm]n«tÃ]pÅp. Øn^w […]

Continue reading