ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും 3

ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും 3 Njanum Ente Ummamaarum 3 bY Tintumon | PREVIOUS PART     Njnª bmÀ«v– tbms` W¶mt]m F¶v FWn¡v Ss¶ hwl]fm\v .. Aen{bm]§Ä b_]q. .. slXm. Mm³ tbm]n tWm¡o«p k^mw. WnÃv D½m MmsWm¶v bnXnt¨ms«.. k¶n«v S^mw… F¶m B Ipk¶ Ip*v F¦n`pw H¶v I¸ns¡ms«.. WnsÃXm k¶n«v S^mw.. D½m NSNv Sp_¡m³ tbm]n.. Np_¨v Njnªv cm¯nf D½]psX […]

Continue reading