കാമേക്ഷ്യ മോക്ഷസ്യ 6 [KBro]

കാമേക്ഷ്യ മോക്ഷസ്യ 6 Kamakshye Mokshasya Part 6 | Author : KBro Previous Part | www.kambistories.com   അനൂപ് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ തന്നെ ആണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 5.30 ഓട് കൂടി അവർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേഹളത്തെത്തി. ഒരു റിസോർട് ആണ് സെരിക്കും … അവിടെ റൂം എടുക്കാം.. അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കായലിനു അടുത്താണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബോട്ടിംഗ് പിന്നെ ഹൗസ് ബോട്ട് … ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് കരയിൽ […]

Continue reading