ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 4 [Arhaan]

ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കഥയ്ക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി പറയുന്നു..   ഈ കഥ ശരിക്കും ഒരു 2 പാർട്ടിൽ തീർക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രതികാര കഥ ആണ്..അത് വലിയ കഥ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുടുങ്ങി പോയതാണ്… ഇതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറും ഫിക്ഷൻ ആണ്..ഒരിക്കലും ജീവിതതിൽ നടക്കില്ല..അത് അങ്ങനെ കാണണം..അല്ലാതെ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ജീവിത്വവും വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യരുത്..   ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 4 Elayammayodulla Prathikaaram Part 4 […]

Continue reading