ഹൃദയം [M.D.V]

ഹൃദയം Hridayam | Author : MDV   കഴിഞ്ഞ കഥ വായിച്ചു ഒരല്പം വിഷമിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി, ഞാനീ കഥ പോസ്റ്റ് ചെയുന്നു. സുഹൃത്തും മാർഗദർശിയുമായ ഫ്ളോക്കി കാട്ടേക്കാട്ട്, താങ്കൾ ഈ യോനാർ വായിക്കില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ താങ്കൾക്കീ കഥ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം അക്കിലീസ് മുത്തിനും, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ “മറുപുറം” ദി എക്സ്ട്രാർഡിനറി എക്സ്ട്രാ മരിറ്റൽ സ്റ്റോറി. പറയാൻ മറന്നു നിഷിദ്ധമാണ്. ഭദ്രദീപത്തിനു ശേഷം അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരെണ്ണം എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് ഞാനോർക്കുമായിരുന്നു. […]

Continue reading