വാര്യർ പെണ്ണ് 1 [മാജിക് മാലു]

വാര്യർ പെണ്ണ്  Varyar Pennu | Author : Magic Malu \Republishing. മാജിക് മാലു – ഷെയ്ഖ് ജാസിം കാലത്ത് തന്നെ രഘുവിന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു, രഘു ഉറക്കച്ചടവിൽ കണ്ണുതുറന്നു കൈ നീട്ടി ഫോൺ എടുത്തു പാതി തുറന്ന കണ്ണുമായി ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനിൽ നോക്കി ഒരു അപരിചിതമായ നമ്പർ. ഇന്ത്യൻ നമ്പർ അല്ല എന്തായാലും രഘു അൽപനേരം ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്തു കിടന്നു, അല്പം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഫോൺ അടിച്ചു, രഘു […]

Continue reading

വാര്യർ പെണ്ണ് [Shaik Jazim]

വാര്യർ പെണ്ണ് Varyar Pennu Author : Shaik Jazim . Nm`¯v Ss¶ ^Qpknsâ tcm¬ _nRv sI]vSp, ^Qp D_¡¨Xkn N®pSp_¶p ssN Wo«n tcm¬ FXp¯p bmSn Sp_¶ N®pfm]n tcm\nsâ hv{NoWn tWm¡n H^p Ab^nInSfm] W¼À. C´y³ W¼À Aà F´m]m`pw ^Qp AÂbtW^w Bt`mIn¨p bns¶ tcm¬ N«v sI]vSp NnX¶p, A`vbw Njnªp ko*pw tcm¬ AXn¨p, ^Qp l`yw F¶v knIm^n¨p ko*pw N«v sI]vSp […]

Continue reading