സ്നേഹപൂർവ്വം ശാലിനി [M.D.V]

സ്നേഹപൂർവ്വം ശാലിനി Snehapoorvvam Shalini | Author : MDV ഗെയ്‌സ്, ഈ കഥയുടെ മിനിമം ഏജ് ബാർ 30 വയസ് ആണെന്ന കാര്യം ഞാനോർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വായിക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഓർത്തിക്കിരേണ്ട ഒന്ന് രണ്ടു വസ്തുതകൾ കൂടെ ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മിനിമം മാനസികാരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കഥ വായിക്കാൻ പാടുള്ളു, ഇല്ലെങ്കിൽ മനസാകുന്ന ഭംഗിയുള്ള ചില്ലുപാത്രം നിലത്തുവീണുടയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേ വേണ്ട. “ഋതം” എന്ന കഥയുടെ പത്തിരട്ടി ട്രോമ ഈ കഥയിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഞാനീ […]

Continue reading