ഭാമയുടെ പ്രതികാരം [Jon snow]

ഭാമയുടെ പ്രതികാരം Bhamayude Prathikaaram | Author : Jon snow   അറിയിപ്പ് : സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം അടർത്തി എടുത്ത് ഞാൻ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയാണ്. അനന്തഭദ്രം എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തേക്ക്‌ കമ്പി കുത്തിക്കേറ്റി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് ഈ കഥ. ആകെ ഒരു കളി മാത്രമേ ഒള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം.പരകായ സിദ്ധി ആർജ്ജിച്ചു […]

Continue reading