ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 4 [Hypatia]

കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച് കൊണ്ട് പുതിയ പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ എന്ന കഥയുടെ ഈ പാർട്ടിൽ കഥ പുതിയ ദിശയിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വയ്‌ക്കാത്തവർ ആദ്യം ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ പാർട്ടിലും നിഷിദ്ധസംഘമം, ലെസ്‌ബിയൻ, സംഘം ചേർന്നുള്ള രതി, തുടങ്ങിയ പല കാറ്റഗറികളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കാറ്റഗറികൾ ഇഷ്ട്ടപെടാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഏദേൻസിലെ […]

Continue reading