ഇത് എന്‍റെ കഥ 5 [അവസാന ഭാഗം] [Kambi Annan]

ഇത് എന്‍റെ കഥ 5 Ethu ente Kadha 5 | Rachana : Kambi  Annan | Previous Parts tgÀan Fs¶ D´n SÅn skan]n B¡n dmSv_qfnsâ kmSn AX¨p Npän C«p. Mm³ V^n¨n^p¶ dWn]³ Du^n fmän gZZn fm{Sw V^n¨p tgÀan]psX sdZn NnX¶p. gZZn]n fpjp¯p Wn¡p¶ Fsâ Np® Np«sW SjpNnsNm*v tgÀan]psX k^knWm]n Mm³ Nm¯n^p¶p, WX¡m³ tbmNp¶ Nans] Np_n¨pÅ hzbvW§apfm]n. H^p 15 fnWnäv […]

Continue reading