അഖിലയുടെ അമ്മ

അഖിലയുടെ അമ്മ Akhilayude Amma രചന: ലിൻസി xxx   hpir¯p¡sa CXtka¡v tlgw DÅ H^p Sn^n¨pk^km\v. H^p ÌmÀ«À F¶p tk\sf¦n b_]mw. AfnS {bSo£ tk*. bSnkptbms` NT Wo«p¶nà Np_¨v tbKpNan Ip^p¡n SoÀ¡p¶p. Fsâ H^p dÔpknsâ AWpek¯nsâ NqsX bÝm¯`fp*v Cu NT¡v. ]vUmÀT KoknS¯n AOn`]pw sI_n]½]pfm\v NTmbm{S§Ä. ASnsW C³shÎv B¡n Ft¶ DÅq CSnÂ. dmPpw tSman`n«v timÌ`n Wn¶pw {c*vhnsWm¸w AOn` C_§n. […]

Continue reading