ഷാർജയിലെ കളി 2

ഷാർജയിലെ കളി Sharjayie Kali Part 2 bY NoName | Previous Part “”FjpSn]pÅ b^nI]¡p_kv sNm*m\v cÌv bmÀ«ns` sSäpNÄ Sn^p¯m³ {lfn¡mw “” BUyfm]n Nn«n] hpµ^n]m] H^p I^¡nsW AXp¯v NnX¶t¸mÄ fWÊn kÃm¯ ht´mgkpw F¦n BUyfm]n Nn«n]Snsâ tbXn]pw FÃmw NqXn Mm³ BsN ko^v¸vfp«n F¦n`pw Wo* H^p lzmhw FXp¯p FÃm N¼n ssUk§sa]pw fWÊn N^pSn sfsà Sn^nªp NnX¶p AkapsX Wà k`p¸fpÅ […]

Continue reading

ഷാർജയിലെ കളി

ഷാർജയിലെ കളി Sharjayie Kali bY NoName Fsâ tb^v b_]p¶nà F¦n`pw NT¡v H^p hpP¯n³tk*n H^p tb^v sNmXp¡mw Mm³ cm^nhv Wà D]^w ASymklyw SXn H^p fm Wn_v-_w Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ AWpekw B\v NT]psX ^h¯nWp tk*n Np_¨p F^nkpw bpan]pw D*v Wm«n tNmtaKn bYn¡p¶ hf]¯m\v Mm³ {bm^mÐw sNm*v gmÀK]n F¯p¶Sv ASymklyw cmfn`n dm¡v{Pu*v DÅSv sNm*v knhnänwPv C k¶p […]

Continue reading