അമ്മയുടെ നെയ്യപ്പം 2 [ ശന്തനു ]

അമ്മയുടെ നെയ്യപ്പം 2 Ammayude Neyyappam Part 2 bY ശന്തനു | Previous Part   A½ N®v Sp_¶ DXsW sM«n Fjpt¶äp. tfmsW F¶v knan¨p So^pw fp³bv tKmtfm³ A½]psX tft`¡v ko\p. Ak³ A½]psX km]v sbm¯n¸nXn¨p. Fsâ sbm¶p hÔytfmsa f^ymU]v¡v M§Ä¡v kj§p¶Sm WÃSv Asæn Ct¸mÄ Ss¶ Wnsâ Npt_ tcmt«mhv M§apsX N¿n`p*v. bns¶ MmWpw ssch`pw Wns¶ t_¸v sI¿pwASv Wnsâ hz´w tfm³ […]

Continue reading