രാധയുടെ പൂർ ചുരുളി 1 [വിഷ്ണു നായർ]

രാധയുടെ പൂർ ചുരുളി 1 Radhayude Poor Churuli Part 1 | Author : Vishu Nair നിഷിദ്ധം ,അല്പം ഫെടിഷ് , ദിർട്ടി ,പച്ച തെറി എല്ലാം കലർന്ന ഒരു കഥ ആണ് താൽപര്യം ഇലാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രദീക്ഷിക്ക്ന്നു….   മാനന്തവാടി വാടിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 17 km പിന്നീട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഏറി പോയാൽ 1 കെഎം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ. ചുരുളിയിലേക്കുള്ള വഴി കാണാം. മാപ് നോക്കി. വിഷ്ണു അമ്മയോട് […]

Continue reading