വാഗമണ്ണിലെ ഒരു പകൽ 1 [അഞ്ജലി മാധവി ഗോപിനാഥ്]

വാഗമണ്ണിലെ ഒരു പകൽ 1 Vagamonnille Oru Pakal Part 1 | Author : Anjali Madhavi Gopinath   (ഈ കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ട എന്തെങ്കിലും സിനിമയുമായോ കഥാപാത്രങ്ങളുമായോ സാമ്യം ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം തെറ്റാണു എന്ന് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.)ജോലിക്കാവശ്യമായ കാര്യത്തിന് എബി കോട്ടയത്തേക്ക് രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെടുന്നു. പ്രിയയോട് തന്റെ കൂടെ പോരാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവൾ വിസമ്മതിച്ചു , കാരണം അവൾക്കും ഡെഡ്ലൈൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി തനിച്ച് […]

Continue reading