ചേച്ചി താഴെ വടിക്കുവോ…? 2 [രൂപ]

ചേച്ചി താഴെ വടിക്കുവോ…? 2 Chechi thaze vadikkuvo…? Part 2 | Author : Roopa | Previous Part   ” പൊതിപ്പ് ” കഴിഞ്ഞ്          മോഹനൻ           കുളിക്കാൻ          പോയി , ചോറെടുത്ത്              വയ്ക്കാൻ         റാണി            ബാത്ത് […]

Continue reading

ചേച്ചി താഴെ വടിക്കുവോ…? [രൂപ]

ചേച്ചി താഴെ വടിക്കുവോ…? Chechi thaze vadikkuvo…? | Author : Roopa   റാണിക്ക്       പീരിയേഡ്       ആയിരുന്നു..   ഇന്ന്       പക്ഷേ     ഫൈനലാ അന്നേ      ദിവസം       കാലത്ത്       കുളിയും       തേവാരവും    കഴിഞ്ഞ്     ശുദ്ധി വരുത്തിയേ         അടുക്കളയിൽ      കോററുള്ളു , റാണി   അമ്മേടെ    […]

Continue reading