ആഗ്രഹിച്ചു നേടിയ സൗഭാഗ്യം [MMS]

ആഗ്രഹിച്ചു നേടിയ സൗഭാഗ്യം Aagrahichu Nediya Saubhagyam | Author : MMS എന്റെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതുവഴി പൂവണിഞ്ഞ സന്തോഷങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിന് കുളിരേകിയ പല ഓർമ്മകളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്നെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കഥയിലോട്ടും കാര്യത്തിലോട്ടും വരാം.തീർച്ചയായും നമ്മൾ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഫാരിസ,ഞാൻ നന്നേ അത്ര ചെറുപ്പമാണെന്ന് കരുതേണ്ട,രണ്ടു മക്കളുടെ അമ്മയാണ്.വികാരം തിളക്കുന്ന പ്രായം, ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 33ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു.എനിക്കാണെങ്കിൽ  വികാരം മനസ്സിൽ […]

Continue reading