അടിത്തട്ടിലെ ആവി

അടിത്തട്ടിലെ ആവി Adithattile Aavi bY Deadpool “”Xm Wo F§sWs]¦n`pw k^\w. ¹ohv. “” Aksat¶mXv b_ªp. Mm³: “”Wo AentWmXv b_. AksW´m b_]p¶Sv. k^Wms\¦n k^mw. Asæn CÃ. Asæn Wo tcm¬ N«v– sI¿v– MmWktWmXv hwhm^nt¨mamw””. AkÄ :””ASÃ. AktWmXp b_]m³ bäq`”” Mm³ : F¶ Nm^yw b_ AkÄ : ASv bns¶. Mm³ F_\mNpaSv bYn¡pt¼mÄ H^p¯Wpfm]n sI_n] AtcÀ D*m]n^p¶p. Mm³ : WnÀSv. Wns¶ […]

Continue reading