പോക്കർ ഗെയിം 1 [Malathy David]

പോക്കർ ഗെയിം 1 Poker Game Part 1 bY Malathy David fm`Sn tZknZnsâ N¬hÄ«nRv _qfnÂWn¶v ko*pw. Fsâ AWpek¯n tN^a¯ns` B¬Np«nNÄ NqXpS`pw fpSnÀ¶ hv{SoNapfm]pÅ ss`wPoNdÔw Cãs¸Xp¶k^m\v. ASnsâ bn¶n tN^a¯ns` ]mTmØnSnNfm] hmfqiyd豈 H^p {bVmW Nm^\fm\v. ^*p UlmЧġpfp¼v tN^a¯ns` {bm]bqÀ¯ns]¯p¶ B¬Np«nNÄ¡v BsN¡qXn {bSo£n¡mkp¶ hv{SoWPvWS Bäns`t]m tSm«nt`t]m Npan¡XkpNam]n^p¶p. AknsX]pw sI_p¸¡m^m] sb¬Np«nNÄ hz´w WPvWSt]]pw ASnsâ tPmbySt]]pw Np_n¨v H^pbmXv {l²m`p¡am]n^p¶p. ASpsNm*pSs¶, NqXpS […]

Continue reading