പടയോട്ടം [ആരംഭം] [മാക്രി ഗോപാലൻ]

പടയോട്ടം Padayottam | Author : Makri Gopalan ഞാൻ ജെറി കോട്ടയം ആണ് സ്വദേശം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 27 വയസ്സായി. വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മച്ചിയും രണ്ട് പെങ്ങന്മാരും ആണ് ഉള്ളത്. ദാരിദ്രത്തിന്റെ നടുക്കയിരുന്നു എന്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും എല്ലാം. അപ്പൻ ജെയിംസ് അമ്മച്ചി ഡെയ്സി രണ്ട് പെങ്ങമാരിൽ ഒരാൾ എന്നേക്കാൾ 2 വയസ്സ് മൂത്തത് പേര് ജെസ്സി രണ്ടാമത്തേത് എന്നേക്കാൾ 2 വയസ്സ് ഇളയത് പേര് ജെനി. അപ്പന് റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു ജോലി അമ്മക്ക് […]

Continue reading