കെണി

കെണി Keni Kambikatha bY ആറു ഇഞ്ച് മൊബൈലിൽ കാൾ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് സൂരജ് അതു ശ്രദ്ദിക്കുന്നത്. തുണി തൈക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ തന്റെ ഭാര്യ ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല. രണ്ട് തവണ റിങ് ചെയ്‌തെങ്കിലും ഏതോ നമ്പർ ആയതിനാൽ അവൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല. തുടർന്ന് മെസ്സേജ് കൂടി വരുന്ന ശബ്ദം. സാധാരണ രശ്മി യുടെ മൊബൈൽ അവൻ പരിശോധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും അര്ജന്റ് കാര്യമായിരിക്കും എന്നു വിചാരിച്ചു ആണ് മൊബൈൽ എടുത്ത പരിശോധിക്കുന്നത്. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നടുക്കുന്ന […]

Continue reading