ആഭിചാരം 4

ആഭിചാരം 4 | Aaabhichaaram 4 Author : ബിലാൽ | PREVIOUS PARTS     ( Cu NT scängv B]n«m\v FjpSn]n^n¡p¶Sv , ASpsNm*v Sm`vb^yw DÅkÀ fm{Sw km]n¡pN , ) Mm]_mjvI B]n^p¶SnWm A¶pw tk\p¡p«Wv {btSyN tKm`n H¶pw CÃm]n^p¶p . ^mkns` Fjpt¶äp bqKNÄ Hs¡ Njnªp Bim^w Njn¨p fp_n]n F¯n] A]mÄ Bt`mIn¨p , Wà fj BSn^]psX AXp¯v tbm]mt`m … tk* Njnª Sk\s¯ […]

Continue reading