അന്ധേരിയിലെ സന്ധ്യകൾ [വെടിക്കെട്ട്]

വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എഴുതുന്ന ഒരു കഥയാണ്.. ഫെറ്റിഷും, ഫോഴ്സ്ഡ് സെക്‌സും, ലെസ്ബിയനുമെല്ലാം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്.. ഇതൊന്നും താത്പര്യമില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ബാക്ക് ബട്ടൺ.. വായിച്ചവർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ആത്മാർത്ഥമായി നിർദേശങ്ങൾ പറയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും പറയണം… സസ്നേഹം, വെടിക്കെട്ട് അന്ധേരിയിലെ സന്ധ്യകൾ (എന്റെ കോളേജ് കാല ഓർമ്മകൾ) Andheriyile Sandhyakam Author Vedikkettu   tNmtaKv F¶Sv F¶pw k`ns]m^p hzbvWw Ss¶]m]n^p¶p. ssihv–NqÄ Nm`w sSmt« ¢mhvtfäv–hv tbm`pÅ hnWnfNsams¡ N*v Wn_fpÅ H^p […]

Continue reading