വേദാന്തം [വേദ]

വേദാന്തം Vedantham | Author : Veda   ഞാൻ     വേദ.. പോയ     ഡിസംബറിൽ     എനിക്ക്    പതിനെട്ടു     തികഞ്ഞു… പക്ഷേ     അതിന്റെ      അഹങ്കാരമോ       നെഗളിപ്പോ      ഒന്നും   എനിക്ക്      ഇത്    വരെ     ഇല്ല… അതിന്റെ    കാര്യം   ഇല്ലല്ലോ…? പക്ഷേ,    മുമ്പില്ലാത്ത     ചില      സ്വാതന്ത്ര്യം       വന്നപ്പോൾ….. ചില  […]

Continue reading