സണ്ണിച്ചായന്റെ ആഗ്രഹം 2 [Razer]

സണ്ണിച്ചായന്റെ ആഗ്രഹം2 Sunnychayante Agraham Part 2 | Author : Razer | Previous Part സാറേ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് സണ്ണി സാറിനു വാക്ക് കൊടുത്തത്…? നമ്മള് വിചാരിച്ചാൽ അനുഷ്‌ക്കയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവോ…?   PA ജോയ് ചോദിച്ചു.   നമ്മുക്ക് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോകാം…   മാർട്ടിൻ മറുപടി കൊടുത്തു.   ഇത് ഭയങ്കരം റിസ്ക്ക് വർക്ക്‌ആണ്.. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലാന്നു വേണ്ട.   . https://imgur.com/a/7axEDlO   താൻ പേടിപിക്കാതെടോ.. നീ അനുഷ്കയുടെ PA […]

Continue reading