ശിവ രഞ്ജിനി [പ്രാർത്ഥന]

ശിവ രഞ്ജിനി Siva Ranjini | Author : Prarthana തറവാട്ട്     മഹിമയിൽ     വടക്കുംഭാഗത്ത് കാർ    എന്നും    ഒരു   പടി   മുന്നിലാണ് സാമ്പത്തിക      നിലയിൽ    മാത്രമല്ല,  ഭരണതലത്തിൽ    ഉള്ള   സ്വാധീനവും   കൊണ്ട്      വടക്കുംഭാഗത്തു കാർ        ഒരു    പണമിട     മുന്നിൽ      തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ       ഏതൊരു     ആവശ്യത്തിന്       മുന്നിലും  […]

Continue reading