ചിത്ര

ചിത്ര Chithra Author Prashanth hmfmWyw teUs¸« hm¼¯nN ØnSn]pÅ H^p NpXpwdm\v M§aptXSv. Aѳ A½ M³ AWn]¯n F¶nk^m\v M§apsX NpXpwdw. Aѳ {bUobv– 48 k]hv. A½ tlme 40 Wp AXp¯ {bm]w. Mm³ {blm´v 20 k]hv. AWn]¯n lm´n 19 t`¡v NX¡p¶p. A½]m\v NpXpwd¯ns` {lt²]. B^ptX]pw I¦nXn¸v Nq«p¶ hpµ^n. {bm]kpw l^o^kpfm]pw H«pw t]mKn¡p¶nÃ. Wà D]^w. sNmjp¸nÃm¯ tdmZn. D]À¶ fm_nX§Ä. kn^nª […]

Continue reading