യഥാർത്ഥ പ്രണയം

യഥാർത്ഥ പ്രണയം Yadardha Pranayam bY Sharan Krishna   im]v Nq«pNms^, Mm³ l^¬ Nufm^w sSmt« shN-vhv NTNÄ km]n¨pw Sp*p bXw N*pw km\fXn¨pw kaÀ¶ Wn§sa tbms` H^pk³, CSv Fsâ ss`cn WX¶ NT]m\v, FWn¡v D*m] Sn^n¨_nkpNapw AWpek§apw Mm³ CSn b¦p k]v¡mw, hSyw b_ªm b` Hm¬ss`³ NTNapw hSyfms\¶p Mm³ sI_p¸¯n N^pSn]n^p¶p, Ct¸mÄ HmÀ¡pt¼mÄ In^n k^pw bs£ hSyfm\v.. Mm³ 10 Bw […]

Continue reading