പുഴയിലെ കള്ളൻ [Kambi Pranthan]

പുഴയിലെ കള്ളൻ Puzhayile Kallan | Author : Kambi Pranthan   ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് താമസിക്കുന്നത്.ഇടുക്കി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് പുഴയും ഡാമും ഒകെ ആയിരിക്കും.അതുമായി സംബന്ധിച്ച കഥ ആണ് ഇത്. ഇഷ്ടമാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും ഭർത്താവും രണ്ട് പെൺപിള്ളേർ ആണ് ഉള്ളത്. ഭർത്താവ് ksrtc ഡ്രൈവർ ആണ് അപ്പോ തന്നെ മനസിലായലോ പുളി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ആണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത്.എന്റെ […]

Continue reading