വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ 1

വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ Veyil Chilla Pookkum Nalil Part 1 | Author : പാവം ഞാൻ   ^m{Sn]n H^mkly¯nWv Sn^pkW´bp^t¯¡v tbmkm³ MmWpw kngv\pkpw SrlqÀ F¯n]t¸mÄ H^p B{Piw H^p skXns] sNm*v ssN]n bnXn¸nt¡\w. M§Ä dhv Ìm³Zn H^p N_p¯ SXn¨n skXns] N*p M§apsX Wn¸v N*p fWhn`m¡n]n«mkmw AkÄ M§apsX AXpt¯¡v k¶p. bm³ bm^mPn³s_ ^q£ PÔw. ASv Wn`¯p Sp¸n«p AkÄ […]

Continue reading