കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 5 [ഉർവശി മനോജ്]

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 5  Kottayam Kollam Passenger Part 5 bY മനോജ് ഉർവശി Click here to read previous Parts   Wn§ao dmPv A^n¨p sb_p¡m³ SpX§n]n«v hf]w Npt_ B]tÃm Xn¡äv Dt*m CÃt]m ASv b_ .. “” Xn Xo BÀ A£fWm]n b_ªp. “”Ak^p tWm¡pN]Ã hmt_ B sNm¨nWv tWm¡pkm³ hf]w sNmXp¡v .. “” FSnÀ kl¯v C^p¶n^p¶ Øn^w ]m{S¡m^³ F¶v tSm¶n¡p¶ Nnjk³ […]

Continue reading