കാമമോഹിതം [നായർ സാബ്]

കാമമോഹിതം Kaamamohitham | Author : Nair Saab   അദ്ധ്യായം ഒന്ന്: പരസ്യം “കിടപ്പറയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൗമാരം തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരൂ … നല്ല രസമുള്ള പരസ്യം അല്ലെടീ ? “ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണിൽ ഇത് പോലെ ഉള്ള പരസ്യമേ കാണൂ … മൂപ്പർക്ക് വയസ്സ് 45 ആയേക്കും ഇപ്പോഴും കളിയുടെ വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും. 20 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം … ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നണു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം …. കുട്ടികൾ, […]

Continue reading