കോടയ്ക്കാനാൽ ട്രിപ്പ് [Ajeesh]

കോടയ്ക്കാനാൽ ട്രിപ്പ് Kodaikkanal Trip | Author : Ajeesh   എന്റെ പേരെ അജീഷ് വയസ് 25 എന്റെ വേഫെന്റെ പേരെ പ്രീതി 25 പ്രീതി നടുമ്പുറത് കറി ആണ് എന്നാൽ പോലും അവൾക് മോർഡൻ ഡ്രസ് ഇടാൻ അത്രെയും ഇഷ്ടം ആണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതൊന്നും പറ്റില്ല ‘അമ്മകുറച്ചു സ്ട്രീട് ആണ് പ്രീതി സുന്ദരി ആണ് അഴക് ഒത്ത ശരീരവും നാളെ ടൈറ്റ് മുലയു ചന്തി അന്ഗിൽ റൌണ്ട് ഷേപ്പ് അവളെ കണ്ടാൽ […]

Continue reading