ഭാര്യയെ പോലെ മകൾ [നായർ സാബ്]

ഭാര്യയെ പോലെ മകൾ Bharyaye Pole Makal | Author : Nair Saab   രവി മേനോനെ   വീട്ടിലും   നാട്ടിലും  ഓമനിച്ചു   വിളിക്കുന്നത്  ” കുട്ടൻ ” എന്നാണ്.. കൊച്ചുന്നാളിൽ   ഒക്കെ  അങ്ങനെ  വിളിക്കുന്നത്  കേൾക്കാൻ   പൊടി  സുഖം  ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും… പ്രായം   ഏറുന്തോറും  അതിന്റെ  ത്രില്ല്   ചോർന്നു  തുടങ്ങി… കാരണം, മറ്റൊന്നും   ഉണ്ടായിട്ടല്ല , ആണുങ്ങളുടെ     ” സുന ” യ്ക്ക്   കെട്ടിയോൾമാരും   കാമുകിമാരും  പുന്നാരിച്ചു   വിളിക്കുന്നതും        “കുട്ടൻ […]

Continue reading