ചെന്നൈയിൽ ഒരു മഴക്കാലം 2

ചെന്നൈയിൽ ഒരു മഴക്കാലം 2 CHENNAIYIL ORU MAZHAKKALAM Part 2 BY DEVIDETTAN | Previous Part   Nm^y§apsX NnX¸v GNtUlw C{S]pw B]t¸mÄ B\v FWn¡v N¯n]Sv, H¶p {lfn¨m In`t¸m lpes] ka]v¡mw. Nm^yw AkapsX tdm]v{c*pw B]n N`ym\w D_¸ns¨¦n`pw sb®nWv Ft¶mXv sI_n] H^p Ca¡w SpX¡w fpSt` D*v F¶v A_n]mfms]m^p¶p. Nm\mWpw S^t¡XnÃ, St` Bkpw F¶ tbXn]pw tk*. H¯m H¯p. FknsX SpX§\w F¶mt`mIn¨p […]

Continue reading