സുരേഷിന്റെ സുലു [ Dark Lord ]

സുരേഷിന്റെ സുലു  SURESHINTE SULU BY നൈറ്റ് കിംഗ് aka ഡാർക്‌ലോർഡ്‌ പല കഥകളും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എഴുതാൻ. പക്ഷെ സമയക്കുറവു മൂലം പറ്റിയില്ല. അവസാനം എന്റെ ലൈഫിലെ തന്നെ ഒരു ഏട് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കാം എന്ന് കരുതി. 60% യാഥാർഥ്യം 40% ഫാന്റസി. ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന ചിന്തിച്ചുപോയ കാര്യങ്ങൾ. എപ്പോഴത്തെയും പോലെ അക്ഷര തെറ്റുകൾ കഴിവതും  മാപ്പാക്കണം……… ”hpt^« B tcm¬ H¶p FXpt¯.F{S tW^fm]n AXn¡p¶p. Mm³ Npan¡tÃ… ‘ “”FXo thkv sI¿m¯ H^p […]

Continue reading