ഞാനും അമ്മായിയമ്മയും ഭാര്യയുടെ ചേച്ചിയും

ഞാനും അമ്മായിയമ്മയും ഭാര്യയുടെ ചേച്ചിയും NJANUM AMMAYIYAMMAYUM BHARYAYUDE CHECHIYUM BY RAHUL   Fsâ tb^v ^mipÂ. 35 k]Êm]n. Mm³ CknsX Fsâ em^y]psX tI¨n]pfm]pw A½]pfm]pw WX¶ Nan B\v b_]p¶Sv. FjpSn lo`w CÃmt¯m*v F§sW B]n So^pw F¶_n]nÃ. Fsâ Ø`w b_]p¶nÃ. In`t¸m cmfn`n BapNÄ¡p fWhn`mt]¡pw. F´m]m`pw N`ym\w NjnªnXv Ct¸m Gjp sNmÃfm]n. H^p tfm³ D*v. Fsâ tKm`n Ø`w em^ykoXnWXp¯m]Sp sNm*v ko¡v […]

Continue reading