ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 14 [സുനിത]

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 14 Jolikuvendi Part 14 | bY : sunitha | Previous part   ഞാൻ ഡോർ തുറന്നു സർ എന്നെ കണ്ടതും വൗ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നെ തന്നെ നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കി നിന്ന് സാറും ആയാലും മുറിയിലേക്ക് കയറി എനിട്ട്‌ സർ പറഞ്ഞു അൽപ നേരം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കു ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വരാമെന്നു പറഞ്ഞു സർ എന്നെ നോക്കി കണ്ണടിച്ചു. എനിക്ക് ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു സർ […]

Continue reading

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 13 [സുനിത]

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 13 Jolikuvendi Part 13 bY:sunitha | Previous part   ഞാൻ സുനിത, ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്ന എന്റെ അനുഭവ കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണുമല്ലോ, ഒരുപാടു കമന്റ്സ് കണ്ടു സമയം ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽഅതാണ് എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല. പുതിയതായി വായിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ദയവായി പഴയ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക. ഇനി കാര്യത്തിൽ കടക്കാം. അന്നത്തെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തി, അത് കഴിഞ്ഞു സർ ദുബായ് ഇൽ വീണ്ടും പോയി അപ്പോയെക്കും എന്റെ എല്ലാം കടങ്ങൾ […]

Continue reading

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 12 [സുനിത]

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 12 Jolikuvendi Part 12 bY:sunitha | Previous part   എന്നെ മറന്നോ എല്ലാരും? തിരക്കുകൾ കാരണം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ചു എഴുതി അത് പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഭാഗം ബാക്കി……. എന്നെ ഷാൾ കൊണ്ടുകെട്ടി കട്ടിലിൽ ഇരുത്തി ഞാൻ ഇനി എന്താ സർ എന്നമട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി എന്റെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു സുനി നീ എന്റെ അടിമയാണ് അല്ലെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതെന്നു പറഞ്ഞു തല കുനിച്ചു. എന്റെ […]

Continue reading

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 12

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 12 Jolikuvendi Part 12 bY:sunitha | Previous part ko«n F¯n A½ AXp¡a]n B]n^p¶p. A½ tImUn¨p F´pbän Zyq«n NqXpS C«sS¶p Mm³ b_ªp H^p Ìmcv– `okv B\v ASpsNm*v FÃmtb^pw fm_nfm_n CWn Wnt¡*nk^psf¶p. A½ Nm¸n S¶p ASv Wn¶psNm*pSs¶ Njn¨p tfm³ D_¡fm\v F¶v A½b_ªp. A½t]mXv Wà S`tkUW Npans¨m¶p D_§\sf¶p b_ªp _qfn N]_n]Spw hÀ knan¨p. F¯nt]m F¶ptImUn¨p bns¶ A]mÄ¡p […]

Continue reading

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 11

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 11 Jolikuvendi Part 11 bY:sunitha | Previous part   ഞാൻ എന്റെ മുല എടുത്തു പിടിച്ചു ഇരുന്നു എനിട്ട്‌ മുലകണ്ണ് തടവിക്കൊണ്ട് ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ പുള്ളി നിനക്ക് എങ്ങിനെ മനസിലായി അതവിടെ ഇടാൻ ആണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കാള വാലുപോകുമ്പോഴേ അറിയാലോ പിന്നെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിട്ട്‌ വാ എന്ന് വിളിച്ചു. അയാൾ അടുത്ത് വന്നു രണ്ടു മുലയും പിടിച്ചൊന്നു ഉടച്ചു എനിട്ട്‌ മുല കണ്ണ് […]

Continue reading

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 10

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 10 Jolikuvendi Part 10 bY:sunitha | Previous part   §m³ S¶ {ZÊv– tWm¡n AÔw kn«p {dm N®mXn tbms` C^n¡p¶p bs£ Bt`mIn¨t¸mÄ CWn F´nWp Wm\n¡\w. {ZÊv– ASn`pw tfs` B]n^p¶p b_]m³ A_n]nà tfmZ ssN]nà sI_ns]m^p dWn]ms\t¶m gn½ohv Fs¶ms¡ b_]mw As*À sk]À An`i fUm½fms^ms¡ CXp¶ tN«p ssX¸v bnt¶ fnZn]pw. §m³ FÃmw C«p CsSms¡ tWm¡n bpÅn N«n`n hnP^äv […]

Continue reading

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 9

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 9 Jolikuvendi Part 9 bY:sunitha | Previous part   §m³ hpWnS Fsâ AWpek§Ä km]n¡p¶ps*¶p knlzhn¡p¶p. sSäpNÄ sbm_p¡pN HmÀs¯Xp¡pt¼mÄ DÅ Btkl¯n sSäpNÄ bäp¶ps*¦n sgfn¡pN. A]mÄ tfl]n Wn¶pw ^*p _ljio FXp¯p F¶n«v Ft¶mXv NpWnªp Wn¡m³ b_ªp A]mÄ H^p sK FXp¯p Fsâ Iµn]n ANt¯]v¡p tS¨p F¶n«o H^p kn^ N]än FWn¡v Wà hpOw tSm¶n FWn«v bSps¡ H^p ZnKnt`m […]

Continue reading

ജോലിക്കുവേണ്ടി 8

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 8 Jolikuvendi Part 8 bY:sunitha | Previous part bpÅn Fsâ fpNan N]_n NnX¶p F¶n«v Fsâ ftä fp`]pw {dm]n Wn¶pw bp_s¯Xp¯p FWn«v– Fsâ ^*p ssN]pw fpNant`¡p bnXn¨p C_ps¡ k¨p Fsâ N£¯n D½k¨p F¶n«v Wm¡psNm*p AknsX sfm¯w W¡n St]¡pk¶p Wn¸nan Wm¡psNm*p N_¡n §m³ {bSo£n¡m¯t¸mÄ AknsX Hä¡mXn §m³ tkUWn¨p knan¨ptbm]. Ft¶mXv tkUWnt¨m F¶p tImUn¨t¸mÄ §m³ H¶pw fn*n]nà […]

Continue reading