ദീപ്തി രതീഷ് എന്ന കാമ പർവ്വതം2

ദീപ്തി രതീഷ് എന്ന കാമ പർവ്വതം2   By: ChithraKurup ശരിക്കുമൊരു കാമപര്വ്വതമായിരുന്നു ദീപ്തി രതീഷ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ആ ശരീരം പഠിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് പ്രിയ വായനക്കാര് അറിഞ്ഞല്ലോ. ഈ അധ്യായത്തില് ആ കാമപര്വ്വതം ഞാനെങ്ങനെയാണ് കീഴടക്കിയതെന്ന് ഓരോ സമയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കാം. രാവിലെ 10.00 മണി എന്റെ ലിംഗം നന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. കിച്ചണില് നിന്ന് ഞാന് ദീപ്തിയെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നടത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു മദയാനയെ പാപ്പാന് കൊണ്ടുപോകുംപോലെ. ആനക്കാരന്റെ കയ്യില് തോട്ടിയാണെങ്കില് എന്റെ ആയുധം സാധാരണയില് വലുതായ എന്റെ പൊന്നോമന […]

Continue reading